Hibe Programlar?

Avrupa Birli?i (AB) Programlar? belirli bir süre i?in Birlik politikalar? ile ilgili belirli alanlar? kapsayacak ?ekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler aras?nda birli?ini te?vik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Vatanda?lar?n, i?letmelerin, sivil toplum kurulu?lar?n?n, kamu kurumlar?n?n Birlik Programlar?na kat?l?m imkan? mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuat?n uyumu ve uygulanmas? alan?ndaki ?al??malar?na da Birlik Programlar? ?nemli katk?lar yapmaktad?r.

Birlik Programlar?, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin onay? ile yürürlü?e girmekte ve programa ili?kin teklif ?a?r?lar?n? (ihale) yay?mlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yürütülmektedir. Programlar?n büt?esi ise kat?l?mc? ülkeler taraf?ndan yap?lan ?demeler ve AB büt?esinden sa?lanan tahsis ile olu?turulmaktad?r.

Programlar?n ?nemli bir b?lümü i?in ba?vurular do?rudan Avrupa Komisyonuna g?nderilmekte ve de?erlendirme ba??ms?z uzmanlar taraf?ndan yap?lmaktad?r. Merkezi olmayan baz? programlar i?in ise kat?l?mc? ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla ba?vuru ve de?erlendirme yap?lmaktad?r.

Ekonomik ve sosyal birli?ini hedefleyen 28 ülkeden olu?an AB'de ?e?itli alanlarda i?birli?ini te?vik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamalar? yak?nla?t?rmak i?in ?e?itli Birlik Programlar? bulunmaktad?r. üye ülkelerin hepsi i?in zorunlu olan bu Birlik Programlar?n?n ?nemli bir b?lümü aday ülkeler ve Balkan ülkeleri gibi AB'nin yak?n oldu?u ülkelere de a??k bulunmaktad?r.

Türkiye de aday ülke s?fat? ile bu Birlik Programlar?na kat?l?m sa?lamaktad?r. ülkemiz 26 ?ubat 2002 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Toplulu?u Aras?nda Türkiye'nin Topluluk Programlar?na Kat?lmas?n?n Genel ?lkeleri Hakk?nda ?er?eve Anla?ma" ile Programlara kat?lmaya ba?lam??t?r.

Detayl? bilgi i?in lütfen t?klay?n?z :

Projelerimiz

SU ELÇ?LER? (24 Nisan 2018 tarihinden itibaren Saat 16:45 ve 19:15 'de TRT ÇOCUK kanal?m?zda yay?nda)

Devlet Su ??leri Genel Müdürlü?ü’nün, 8. s?n?f sonuna kadar olan çocuklar?m?z?n suyun tasarruflu ve bilinçli kullan?m?n? konu alan Su Elçileri-AB E?itim Projesi adl? projesine Kurumumuz ortak olmu?tur.

Detayl? Bilgi

TÜRK?YE KAMU ?LET???M H?ZMETLER?NDEK? SOSYAL ORTAKLARIN SOSYAL D?YALOG KAPAS?TES?N?N GEL??T?R?LMES?

Avrupa Birli?i Kat?l?m Öncesi Mali Yard?m Arac? (IPA) kapsam?nda sunulan, ana faydalan?c?s? Çal??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl???’n?n oldu?u, Birlik Haber-Sen'e ait AB projesi, Kurumumuzun ortakl??? ve PTT A.?.'nin i?tirakleri ile gerçekle?tirilmi?tir.

Detayl? Bilgi

KOM?UMU NASIL GÖRÜYORUM - How Do I See My Neighbour

Merkezi Avrupa Giri?imi, Güneydo?u Avrupa Kamu Hizmeti Medyas? Birli?i’nin  sorumlu kurum oldu?u projede TRT ortak olarak yer alm??t?r.

Detayl? Bilgi

HAYATLAR KES???RKEN

Avrupa Birli?i Türkiye Delegasyonu üzerinden do?rudan Brüksel’den al?nan bir proje kar??l??? fondur. Proje  tamamlanm?? olup, prodüksiyon 2013 y?l?ndan itibaren TRT kanallar?nda gösterimdedir.

Detayl? Bilgi

KARDE? KENTLER - Sister Cities

Proje TRT ?zmir Turizm ve Belgesel  Kanal? taraf?ndan Avrupa Birli?i Türkiye Delegasyonu kanal?yla AB Projesi olarak gerçekle?tirilmi?tir.

Detayl? Bilgi

ENGEL? OLAN ÇOCUKLAR ?Ç?N ERKEN ÇOCUKLUKTA KAPSAYICI E??T?M PROJES?

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birli?i'nin ortak finansman? ile Milli E?itim Bakanl??? uhdesinde ve UNICEF'in teknik deste?iyle uygulanacak olup üç y?l süre ile devam edecektir.

Detayl? Bilgi

Hakk?m?zda

 • Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Kurulu? ve Görev Yönetmeli?inin 27. maddesi birinci f?kras?n?n (d) bendi uyar?nca “Kurum faaliyetlerinin finansman?nda yurt d??? fonlardan yararlanma imkanlar?n? ara?t?rmak, Kurum gelir kaynaklar?, gelirlerin süreklili?i, sa?l?kl? ve düzenli toplanmas? hususlar?nda stratejiler geli?tirmek, ara?t?rma yapmak ve ilgili birimleri bilgilendirmek” görevi Strateji Geli?tirme Dairesi Ba?kanl???’na verilmi?tir.
 • Bu amaçla, Strateji Geli?tirme Dairesi Ba?kanl??? bünyesinde Proje Koordinasyon Ofisinden Sorumlu Servis (AB Proje Koordinasyon Ofisi) kurulmu?tur.

Misyon

 • Proje geli?tirme, yönetim ve kay?t sistemlerinin kurulmas?,
 • Uygun fon kaynaklar?n?n ara?t?r?lmas?, tespit edilmesi, ilgili birimlere iletilerek koordinasyonun sa?lanmas? ve takibinin yap?lmas?,
 • Projelerin zaman?nda ve mevzuata uygun olarak yap?lmas?nda ilgililerle koordinasyonun sa?lanmas?,
 • Raporlama ve izleme yap?lmas?d?r.

Vizyon

 • Yurtiçi ve yurtd??? proje teklif ça?r?lar?n? ilgili tüm birimlere duyurmak,
 • Proje haz?rlayan veya haz?rlayacak ilgili ki?ilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sa?lamak,
 • Proje kaynaklar?n?n do?ru ve etkin kullan?m?n? sa?lamak,
 • Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve e?itsel çal??malarda bulunmak,
 • Gerekti?inde dan??manl?k ve bilgilendirme hizmeti vermek ve ihtiyaca göre Kurum d???ndan almak.

任何app棋牌都能破解