Benim Ad?m Melek banner
sampiyon banner
TRT E-Bandrol banner
Amatör Koro S?nav Sonuçlar?_2019 banner


/
X

Yay?n ?lkelerimiz


Anayasan?n 133. maddesi ve 2954 say?l? Türkiye Radyo Televizyon Kanunu uyar?nca tarafs?z bir kamu tüzel ki?ili?e sahip Türkiye’nin tek kamu yay?n kurulu?u olarak yay?nlar?m?z?n tarafs?zl??? esast?r.

2954 say?l? Türkiye Radyo Televizyon Kanununun 5. maddesine göre Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yay?n esaslar? ?unlard?r;

a) Anayasan?n sözüne ve ruhuna ba?l? olmak; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü?ünü, milli egemenli?i, Cumhuriyeti, kamu düzenini, genel asayi?i, kamu yarar?n? korumak ve kollamak,
b) Atatürk ilke ve ink?laplar?n? kökle?tirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin ça?da? uygarl?k düzeyinin üstüne ç?kmas?n? öngören milli hedeflere ula?may? gerçekle?tirmek,
c) Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin gereklerine uymak,
d) Devletin bir ki?i veya zümre taraf?ndan yönetilmesini veya sosyal bir s?n?f?n di?er sosyal s?n?flar üzerinde egemenli?ini sa?lamak yahut Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kald?rmak veya dil, ?rk, din ve mezhep ayr?m? yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve görü?lere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amac? güden rejim ve ideolojilerin propogandas?na yer vermemek,
e) Genel ahlak?n gereklerini, milli gelenekleri ve manevi de?erleri gözetmek,
f) Türk milli e?itiminin temel görü?, amaç ve ilkelerine uymak,
g) Kolayca anla??labilir, do?ru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanmak,
h) Toplumun beden ve ruh sa?l???na zarar verecek hususlara yer vermemek,
i) Karamsarl?k, umutsuzluk, karga?a, deh?et, sald?rganl?k gibi olumsuz duygular uyand?rmak ve telkin etmek amac?na yönelik yay?n yapmamak,
j) Ki?ilerin özel hayatlar?na, ?eref ve haysiyetlerine sayg?l? olmak ve dürüstlük anlay???na ba?l? kalmak,
k) Haberlerin toplanmas?, seçilmesi ve yay?nlanmas?nda tarafs?zl?k, do?ruluk ve çabukluk ilkeleri ile ça?da? habercilik teknik ve metodlar?na ba?l? olmak,
l) Haberler ile yorumlar? ay?rmak ve yorumlar?n kaynaklar?n? aç?klamak,
m) Kamuoyunun sa?l?kl? ve serbestçe olu?abilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yay?n yapmak; tek yönlü, taraf tutan yay?n yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, ç?kar çevresinin, inanç veya dü?üncenin menfaatlerine alet olmamak.
任何app棋牌都能破解