Sayfa i?eri?ine eri?mek i?in t?klay?n
Reklam? Kapat
X

H?zl? Eri?im Menüsü

TV Yay?n Ak???
RSS
TRT Market
Engelsiz TRT
 
 

TV Kanallar? Menüsü

TRT Vot


Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yurt d???na yönelik radyo yay?nlar?, Türkiye'nin Sesi taraf?ndan gerçekle?tirilmektedir.

Yay?nlar?n?, k?sa dalga vericileri, uydu ve internet üzerinden bütün dünyaya ula?t?ran Türkiye'nin Sesi, geleneksel radyo yay?nc?l???n? sürdürürken, yay?nc?l?k dünyas?n? etkileyen h?zl? teknolojik de?i?imlere de uzak kalmayarak, güçlü teknik alt yap?s? ve 35 dilde zengin içerikli internet yay?n?yla yenilenen web sitesini, kullan?c?lar?n?n hizmetine sunmaktad?r.

20 Kas?m 2008'de yay?na ba?layan trt-vot.com üzerinden bugün 35 dil ve lehçede haber yay?n? ile bölge, dünya ve Türkiye gündemi internet takipçilerine ula?t?r?lmaktad?r.

TRT-Vot'de, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerbaycan Türkçesi, Bo?nakça, Bulgarca, Çince, Darice, Farsça, Frans?zca, Gürcüce, H?rvatça, ?ngilizce, ?spanyolca, ?talyanca, Kazakça, K?rg?zca, Macarca, Makedonca, Özbekçe, Pe?tuca, Romence, Rusça, S?rpça, Tatarca, Türkmence, Urduca, Uygurca, Yunanca ve Ermenice yay?n yer almaktad?r.

www.trt-vot.com'dan yay?n yap?lan bölgeyle ve bütün dünyayla ilgili s?cak geli?meler, uzmanlar?n görü?lerinin de yer ald??? kapsaml?, tarafs?z ve do?ru bir içerikle dünya kamuoyuna sunulmaktad?r. Haber içeri?inde her dil için öncelikle bölgesel haberlere a??rl?k verilmekte, haber s?ralamas?nda ikinci s?rada dünya haberleri yer almakta, dünyadaki geli?melerin ard?ndan ise gündemdeki Türkiye haberleri ele al?nmaktad?r.

Günlük, haftal?k ve ayl?k okur istatistikleri online takip edilen haber sayfalar?nda, okuyucu yo?unlu?u sürekli de?i?mektedir.

Siteyi ziyaret eden dinleyiciler, programlar?n PODCAST dosyalar?na ula?abiliyor, kaydedilmi? yay?n?n tamam?n? ve haberleri dinleyebilmekte, radyo yay?n?nda yer almayan özel röportajlar, ses dosyalar? ve video görüntülerine de trt-vot.com üzerinden ula?abilmektedirler. Ayr?ca haftan?n foto?raflar? ve özel konulara göre olu?turulmu? multimedya galerilerini de görebilmektedirler.

Belirli konularda ayr?nt?l? bilgi içeren dosyalar? da sitede bulabilecek olan kullan?c?lar, isterlerse ilgili dildeki masa elemanlar? ile de ileti?ime girebiliyor ve görü?lerini bildirebiliyorlar.

TRT sitesine her hangi bir dilde giri? yap?ld???nda, o sayfadan di?er dillere geçi? de mümkün olabilmektedir.

Siteye h?zl? eri?ilmesi amac?yla dillere göre kolayca hat?rlanabilecek alan adlar? kullan?lmaktad?r.

任何app棋牌都能破解