Sayfa i?eri?ine eri?mek i?in t?klay?n
Reklam? Kapat
X

H?zl? Eri?im Menüsü

TV Yay?n Ak???
RSS
TRT Market
Engelsiz TRT
 
 

TV Kanallar? Menüsü

TRT.net.tr


?nterneti, kamuoyuna veri ve bilgi sunma olana?? yaratan yeni bir yay?n ortam? olarak tan?mlay?p yay?nlar?na bu yönde ?ekil veren Kurumumuz televizyon, radyo, uydu yay?nlar? ve modern stüdyo olanaklar?yla y?llard?r sürdürdü?ü yay?n kalitesini internet ortam?na da ta??m??t?r.

TRT’yi do?ru, h?zl? ve güvenilir buldu?u için tercih eden internet kullan?c?lar?, www.kxnetv.icu adresinde art?k daha doyurucu bir içerik bulmaktad?r. Ça?da? bir tasar?mla yeniden düzenlenen TRT internet sitesi, güçlü teknik altyap?s?yla internet habercili?inde de en kapsaml? içerikle ve geni? kitlelere ula?abilecek bir internet yay?n?n? hizmete sunarak yay?nc?l???n her alan?nda kaliteli hizmet sunmaktad?r. TRT’nin internet sitesi yenilenen yüzü ve içeri?iyle okuyucular?n internetten etkin biçimde yararlanmas?n? sa?lamaktad?r.

Sitenin ana sayfas?, haberler için farkl? eri?im noktalar? sunarken, “Televizyon”, “Radyo”, “Haber”, “Spor”, “Finans” ve “Languages” linkleri portallere geçi? olana?? sunmaktad?r.

Podcast sistemiyle kullan?c?ya istedi?i televizyon ya da radyo program?n? bilgisayar?na indirerek izleme ve dinleme olana?? sunulurken,Streaming sistemi sayesinde seslere ve görüntülere, veri bilgisayara indirilmeden ula??labilmekte ve ayn? anda, farkl? izleyiciler taraf?ndan 15 bin video izlenebilmektedir.

Haberin canl? olarak izlenmesine imkân veren haber portali, en güncel haber, görüntü, foto?raf ve yorumlarla birlikte yer almaktad?r. Portalden; “Türkiye, Dünya, Ekonomi, Spor, Sa?l?k, Çevre, Kültür Sanat” kategorileriyle birlikte, dünya bas?n?ndan özetlere, haber programlar?n? yeniden izlemeye imkân tan?yan podcast uygulamalar?na ve son eklenen görüntülü haberlere de ula??labilmektedir.

“Bak?? Aç?s?” kö?esinde gündemde yer alan konularla ilgili stratejik yakla??mlar konunun uzmanlar?yla de?erlendirilmekte,

Finans bölümünde, ekonomi haberleri, üç dakikada bir güncellenen ?MKB verileri, serbest piyasa döviz kurlar?, yat?r?m fonlar? ve banka faiz verileri al?nabilmekte,

Spor bölümünde, Süper Lig’deki kar??la?malar?n skorlar? an?nda takip edilebilmekte, Türkiye Profesyonel Futbol Ligleri, Avrupa Ligleri ve Avrupa Kupalar?n?n yan? s?ra basketbol, voleybol, hentbol ve di?er spor dallar?na ili?kin detayl? haber ve sonuçlara da ula??labilmektedir.

Televizyon sayfas?nda “Yay?n Ak??lar?”, “Bu ak?am” ve “Az Sonra” seçene?i ile izleyicilere kolay ula??m seçene?i sunulurken programlar e?itim-kültür, çocuk, dizi, sinema, haber, spor, müzik-e?lence ba?l?klar? alt?nda bulunabilmektedir.

?nternet sitesinde yer alan radyo sayfas?ndaki ak??lar, radyolar?m?zda yay?nlanmakta olan tüm programlar? içeren veri taban? kullan?larak güncellenmi? ve programlar?n güncel tan?t?m içeri?i sa?lanmaktad?r.

Podcasting uygulamas?na ba?lanm??, belirlenen radyo programlar?; yay?nlar?n? saatinde takip edemeyen ve/veya be?endikleri programlar? ar?ivlemek isteyen dinleyiciler için yüklenmektedir.

H?zl? ve kesintisiz eri?im sa?layan sistem sayesinde, canl? radyo, televizyon, iste?e ba?l? medya ve internet içeri?i, 1’er Gbps olmak üzere toplam 4 Gbps üzerinden hizmete sunulmaktad?r.

Yeni internet sitesinin bir ba?ka önemli özelli?i de farkl? cihazlardan ve farkl? internet taray?c?lar?ndan eri?ilebilir olmas?d?r. Media player içeren cep telefonlar?ndan ve di?er mobil ayg?tlardan, (PDA) el bilgisayarlar?ndan internet sitesine eri?im sa?lanabilmektedir. Farkl? internet taray?c?lar? ile içeri?e ula??m sa?lanabilmekte ve ayg?tlar?n eri?im h?zlar?na uygun içerik s?k??t?rmas?yla dinamik içerik sunumu gerçekle?tirilebilmektedir.

任何app棋牌都能破解