Benim Ad?m Melek banner
sampiyon banner
TRT E-Bandrol banner
Amatör Koro S?nav Sonuçlar?_2019 banner


/
X

Televizyon


Çok say?da ulusal ve bölgesel televizyon kanal?n?n bulundu?u yay?n ortam?nda, Türkiye ve dünyaya “do?ru ve tarafs?z” haber veren TRT, e?itim, kültür, belgesel, drama, spor, müzik ve e?lence yay?nlar?yla, Anadolu’nun %99’una ve s?n?r ötesine ula?arak, her ya? grubundan izleyiciye yönelik yay?nlar?yla hizmet vermektedir.

TRT yay?nlar?; çe?itli ya?, meslek, e?itim ve kültür seviyesindeki seyircilere do?ru, tarafs?z, anla??l?r ve an?nda haber vermeyi, e?itim ve kültür geli?imlerine katk?da bulunmay?, e?lendirirken e?itmeyi ve en yayg?n ?ekliyle millî kültür bütünle?mesini sa?lamay? amaçl?yor.

 • TRT 1

  TRT-1 Aile kanal?. Türkiye’nin en çok izlenilen televizyon kanal? TRT-1 aile kanal? format?nda; e?itim, kültür, drama, müzik, e?lence, spor ve haber programlar?n?n bulundu?u yay?nlar?yla tüm Türkiye’ye hitap ediyor. TRT-1 %99,9 kapsama alan?yla Türkiye’nin her yerinde ve internet üzerinden bütün dünyada.

 • TRT WORLD

  TRT-WORLD Dünya’ya, tamamen ?ngilizce olarak yay?n yapan haber kanal?. TRT WORLD, cesur ve insan odakl? haber anlay???yla yay?nlar?n? sürdürüyor. 

 • TRT HABER

  TRT-HABER Güncel haber, siyaset, analiz, tart??ma, spor, belgesel, kültür ve sanat?n yeni solu?u TRT HABER; TRT deneyimiyle ekranlar?n?zda. Do?ru ve tarafs?z olmay? ilke edinen TRT HABER, hayat?n bütün renklerini ekranlar?n?za ta??yor. Siz de do?ru haber alma hakk?n?z? kullan?n. Haberin ekran? TRT HABER, her yerde…

 • TRT SPOR

  TRT SPOR A?ustos 2010 tarihinde yay?na ba?layan TRT Spor, ulusal ve uluslararas? tüm spor müsabakalar?n? ve organizasyonlar?, canl? ya da banttan ekran?na ta??rken, sporun her dal?na ayr? önem veriyor.

 • TRT-AVAZ

  TRT-AVAZ Mart 2009’da yay?na ba?layan, Özbekistan, Kazakistan, K?rg?zistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Türkiye olmak üzere 8 ülkeden ve bu ülkelere özgü 8 dilde, Uzakdo?u’dan Balkanlara uzanan co?rafyada ya?ayan Türk dünyas?na yönelik yay?n yapan kanal, Türkiye ile di?er Türk Cumhuriyetleri aras?nda dil ve dü?ünce birli?i kuruyor. Birçok Türk lehçesinde SES anlam?na gelen AVAZ, Türk Cumhuriyetleri’nin ortak sesi olarak, Ortado?u’dan Kafkaslara 27 ülke ve 13 muhtar cumhuriyette yakla??k 250 milyon nüfuslu co?rafyaya hitap ediyor.

 • TRT-?OCUK

  TRT-ÇOCUK Ça?da? Türk çocuklar?n?n animasyondan müzi?e, haberden spora bütün ihtiyaçlar?na cevap veren kanal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki bak?mdan sa?l?kl? nesiller yeti?tirilmesine katk?da bulunmay? hedefliyor. Evrensel pedagojik normlarda kaliteli, ça?da? ve sorumlu yay?nc?l?k anlay???yla çocuklar?n geli?iminde destekleyici ve yol gösterici olmay? ilke edinen TRT Çocuk, Türk dilinin ve kültürünün do?ru bir ?ekilde tan?t?lmas?n?, çocuklar?n oynayarak, e?lenerek e?itimini ve bilinçlenmesini amaçl?yor.

 • TRT-BELGESEL

  TRT-BELGESEL Türkiye'yi ?ngilizce, Almanca, Frans?zca, Rusça ve Türkçe ile be? farkl? dilde dünyaya tan?tan TRT Belgesel Kanal?, tarih, toplum, do?a, çevre, spor, kültür-sanat, bilim, teknoloji alanlar?nda belgesel programlar? yay?nl?yor. Geçmi?i gelece?e aktaran ve do?an?n izini süren kanal 17 Ekim 2009’da yay?na ba?lad?.

 • TRT-MüZ?K

  TRT-MÜZ?K Türkiye’nin ve dünyan?n müzi?ini bulu?turan kanalda, yar??ma programlar?, müzik belgeselleri, konserler, ku?ak programlar?, Top 10’lar ve canl? programlar yay?nlanmaktad?r. 16 Kas?m 2009’da yay?na ba?layan kanal, Türk Halk ve Sanat Müzi?i a??rl?kl? olmakla birlikte yerli ve yabanc? müzik yay?nlar?yla Türkiye’nin ve dünyan?n müzi?ini TRT fark?yla ekrana ta??yor.

 • TRT-ARABI

  TRT-ARABI Türkiye'nin uluslararas? ve özellikle bölge ülkeleriyle olan ili?kilerine olumlu katk? sa?lamak amac?yla yola ç?kan TRT Arabi Türkiye ve Arap aleminin ortak dili, ortak ekran?, ortak hissiyat? olmak amac?yla, her ya?tan seyirciye hitap ederek, çocuk, gençlik, kad?n, sa?l?k, ekonomi, drama, belgesel, spor, müzik, haber, kültür-sanat, din-ahlak ve e?lence programlar?ndan olu?an zengin bir içerikle Nisan 2010'da yay?na ba?lad?. Arapça konu?an, 22 Arap ülkesi ve Arapça konu?anlara yönelik yay?n yapan kanal 350 milyon nüfusa sahip Arap ülkeleri ile Türkiye aras?nda ba?lar? güçlendirmeyi hedefliyor.

 • TRT-TüRK

  TRT-TÜRK Dünyaya a??rl?kl? olarak Türkçe yay?n yapan kanal, Türkiye ile Türk insan?n? tan?tan programlar?yla, haber, kültür ve sanat yay?nlar?yla, yurtd???nda ya?ayan vatanda? ve soyda?lar?m?z?n Türkiye ve Türk Kültürü ile kopmayan ba??, sorunlar?n?n deste?i, hüzün ve sevinçlerinin orta??.... Dünyan?n neresinde olursan?z olun.

 • TRT-KURD?

  TRT-KURDÎ TRT uluslararas? Kürtçe yay?n yapan kanal?yla Türkiye’nin uluslararas? ve özellikle bölge ülkeleriyle olan ili?kilerine olumlu katk? sa?l?yor. Ülkemizin birlik ve bütünlü?ünü amaçlayan, ça?da? normlarda her ya?tan seyirciye hitap eden Kürtçe Aile Kanal? TRT-Kurdî Ocak 2009’da yay?na ba?lad?.

 • TRT OKUL

  TRT OKULOcak 2011 tarihinde yay?na ba?layan TRT Okul'da Anadolu Üniversitesi'nin haz?rlad??? ders programlar? ve e?itim-kültür programlar?n?n yan? s?ra, TRT taraf?ndan haz?rlanan çe?itli ya? gruplar?na yönelik e?itim-kültür programlar?, k?sa spotlar, gençlere yönelik çe?itli programlar yay?nlan?yor.

 • TRT 3

  TRT 3 Parlamento yay?nlar?n?n yap?ld??? TBMM TV ve TRT Spor kanal?, TRT 3 ekran?nda zaman payla??ml? olarak yer al?yor.

任何app棋牌都能破解