Benim Ad?m Melek banner
sampiyon banner
TRT E-Bandrol banner
Amatör Koro S?nav Sonuçlar?_2019 banner


/
X

Teletext


Türkiye'nin bilgi toplumuna dönü?türülmesi hedefine katk? sa?lamak amac?yla 1990 y?l?nda teletekst yay?n?na ba?layan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, kaliteli yay?nc?l?k anlay???ndan ödün vermeden, Avrupa Yay?n Kurulu?u EBU'nun teletekst yay?nc?l??? konusundaki teknik ve içerik biçim kriterlerini de dikkate alarak yay?n yapmaktad?r.

Teletekst yay?nlar?n? televizyon kanallar? üzerinden sürekli güncellenen ortalama 550 sayfa ile teletekst yay?nc?l??? ve habercili?i konusunda özel olarak e?itilmi? deneyimli bir ekip taraf?ndan gerçekle?tirilmektedir.

Teletekst sayfalar?nda; gerçek zamanl? ?MKB hisse senetleri bilgilerinden, kamunun i?çi taleplerine, e?itim sayfalar?ndan, döviz kurlar?na, güncel haberlerden (Türkiye, Dünya, Ekonomi, Spor, Sa?l?k, Kültür-Sanat haberleri), Türkiye'de gerçekle?en son deprem bilgilerine, ?ans oyunu sonuçlar?ndan, Devlet ?statistik Enstitüsü verilerine, konsolosluk hizmetlerinden asker alma ve seferberlik i?lemlerine, televizyon ve radyo yay?n ak??lar?ndan TRT market bilgilerine kadar birçok bilgiye ula?mak mümkün olmaktad?r.

TRT Haber Merkezi ve ajanslardan al?nan haberler, yay?n ekibimiz taraf?ndan yeniden biçimlendirilerek yay?na haz?rlanmakta, bir haberin yaz?ld?ktan sonra yay?na verilmesi ise birkaç saniye içinde gerçekle?mektedir.

Bugün sorumlu yay?nc?l?k anlay???n?n getirdi?i bilinçle yap?lan yay?n?m?zda, do?ru indeksleme, bilgi ve haberin en k?sa zamanda yay?na verilmesi, sayfalar?n esteti?i ve izleyiciye okuma kolayl??? sa?layacak süre ve renk ayarlamas? gibi pek çok unsur dikkate al?narak teletekst sayfalar? haz?rlanmaktad?r.

任何app棋牌都能破解