Benim Ad?m Melek banner
sampiyon banner
TRT E-Bandrol banner
Amatör Koro S?nav Sonuçlar?_2019 banner


/
X

Tarih?e


?lk TRT Televizyon Yay?n Resmi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet ad?na radyo ve televizyon yay?nlar?n? gerçekle?tirmek amac?yla, 01 May?s 1964’te, özel yasayla özerk tüzel bir ki?ili?ine sahip olarak kuruldu. 1972’deki anayasa de?i?iklikleri ile kurum “tarafs?z” bir kamu iktisadi kurulu? olarak tan?mland?. 

1982 Anayasas? hükümleri do?rultusunda 1984 y?l?nda Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu yeniden düzenlendi. Uydu yay?nlar?n?n 1986’dan sonra, Türkiye’ye yönelik yay?n yapan özel televizyonlar?n ortaya ç?kmas?, TRT’nin 1990 y?l?na kadar süren televizyon yay?nlar? üzerindeki tekelini ortadan kald?r?ld?.

Anayasan?n 133. maddesinin 1993’te de?i?tirilmesiyle özel radyo ve televizyon yay?nlar? serbest b?rak?l?rken, TRT’nin özerkli?i yeniden tesis edildi. TRT bugün, özerkli?i ve tarafs?zl??? anayasada hükme ba?lanan, radyo ve televizyon ile tüm medya araçlar?ndan yay?n yapan kamu hizmeti yay?nc?s? olarak hizmet vermektedir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun kurulu?undan daha önce, ilk kez Türk Telsiz Telefon A.?.’ye ba?l? olarak gerçekle?tirilen radyo yay?nlar? 1964’de TRT çat?s? alt?nda topland?. 06 May?s 1927’de yay?na ba?layan ?stanbul Radyosu’nun ard?ndan 1928 y?l?nda Ankara Radyosu ilk yay?nlar?n? yapt?. Ankara ve ?stanbul Radyolar? 08 Eylül 1936 tarihinde PTT’ye devredildi. PTT’ye devredildikten sonra vericisi güçlendirilen Ankara Radyosu 28 Ekim 1938’de resmen i?letmeye aç?ld?. Ekim 1938 yay?nlar?na ara veren ?stanbul Radyosu, 19 Kas?m 1949’da yay?n hayat?na geri döndü. II. Dünya Sava?? ile birlikte radyolar yeni kurulan Matbuat Umum Müdürlü?ü’ne (Bas?n Yay?n ve Turizm/Enformasyon Genel Müdürlü?ü) ba?land?. 1950’de yay?n hayat?na ?zmir Belediyesi’ne ba?l? olarak ba?layan ?zmir Radyosu, 1953’ten itibaren Matbuat Umum Müdürlü?ü bünyesinde yay?nlar?n? sürdürdü.

1960’dan sonra sekiz ilde ?l Radyolar? kuruldu. Radyo yay?nlar?n?n yönetiminin özerk ve tarafs?z bir kamu iktisadi kurulu?u olarak düzenlenmesini öngören 1961 Anayasas? uyar?nca, 1964 y?l?nda 359 say?l? yasayla TRT bünyesinde devam eden radyo yay?nlar?, vericilerinin güçlendirilmesi ile daha geni? kitlelere ve alana ula?t?. 1974 y?l?nda, TRT’nin merkez ve bölge radyolar?n?n birle?tirilmesiyle TRT-1, TRT-2 ve TRT-3 radyo yay?nlar? olu?turuldu.

Televizyon yay?nlar? ise, 31 Ocak 1968’de Türkiye’nin ilk deneme televizyon yay?n? Ankara’da Mithatpa?a Stüdyosu’nda Mahmut Tali Öngören’in aç?l?? konu?mas?yla ba?lad?. Haftada 3 gün, üçer saat olarak ba?layan deneme yay?nlar? 1 y?l sonra haftada 4 güne ç?kt?. 1970’de ?zmir Televizyonu, ard?ndan 1971’de ?stanbul Televizyonu faaliyete geçti.

1969’da astronotlar?n Ay’a ayak basmalar? ve Zeki Müren’in Ankara’da verdi?i konser televizyon ekran?ndan yans?d?. 1973’de ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurba?kan? ?smet ?nönü’nün cenaze töreni naklen yay?nland?. 20 Temmuz 1974’de ba?layan K?br?s Bar?? Harekât?’ndan tüm Türkiye ve Avrupa TRT yay?nlar?yla haberdar oldu. Eurovision ?ark? ve Beste Yar??mas?’na Türkiye, ilk kez 1975’de TRT’nin organizasyonuyla girdi. 1978’de ilk kez su alt? kameralar? kullan?larak “Derinlerdeki Geçmi?” adl? belgesel renkli film çekildi. 1979 y?l?nda, 5 ülkeden 133 çocuk 31 liderin kat?ld??? ilk 23 Nisan Çocuk ?enli?i düzenlendi.

1974 y?l?nda Televizyon yay?nlar? haftan?n her günü gerçekle?tirilirken, yay?nlar ülke nüfusunun %55’i (19 milyon) ve ülke yüzölçümünün %28 i (210.861 km2) taraf?ndan izlenilir oldu. Televizyonunun Türkiye’ye geli?inin 10. y?l?nda PTT merkezlerine kay?tl? Televizyon al?c? say?s? 2 milyon 250 bine ula?t?. Yurt içinden verilen ve yurtd???nda al?nan e?güdüm, yay?n, kay?t ve kurgu i?lemlerini yapabilecek kapasitede olan Eurovision ba?lant? merkezi 1982 y?l?nda hizmete girdi. Giderek artan yay?n saatleri ile birlikte ekran, 31 Aral?k 1981 y?lba?? gecesinden itibaren renklenmeye ba?lad? ve 1984 y?l?nda tamamen renkli yay?na geçildi.

1986 y?l?nda televizyonun 2. kanal? TRT-2 yay?n hayat?na merhaba dedi. 1987’de “?ntelsat” uydusundan kiralanan bir aktar?c?dan TRT-1 ve TRT-2 programlar? uydu yoluyla bütün Türkiye’ye ula?t?. TRT-3 ve GAP-TV, 1989 y?l?nda hizmete girdi ve TRT’nin kanal say?s? 4’e ç?kt?. 1990’da ise e?itim a??rl?kl? TRT-4 ile Avrupa ya?ayan Türk i?çilerine yönelik TRT-INT yay?nlar? ba?lad?. 1993’te Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik programlar?n yer ald??? TRT-AVRASYA kanal?, 1995’te ise TBMM TV yay?na girdi.

1998 y?l?nda ilk yurt d??? temsilcili?imiz TRT Almanya - Berlin Temsilcili?i aç?ld?. Bunu s?ras?yla 1999 y?l?nda Türkmenistan-A?kabat Temsilcili?i, 2000 y?l?nda Azerbaycan-Bakü, M?s?r-Kahire ve Belçika-Brüksel takip etti. 2002 y?l?na gelindi?inde 6'nc? yurt d??? bürosu ABD-Washington'da, 2004 y?l?nda da Özbekistan-Ta?kent bürosu aç?ld?.

1999 y?l?nda TRT_SAYTEK (Say?sal Yay?n Teknoloji Merkezi) kurularak internet sitesi www.kxnetv.icu adresi ile yay?na ba?lad?.

2003 y?l? hem Kurumumuz hem tüm Türkiye için unutulmaz bir y?l oldu. TRT ülkemiz ad?na kat?ld??? 48. Eurosion ?ark? Yar??mas?n?, Sertap ERENER’in yorumlad??? “Every Way That I Can” ?ark?s?yla kazand?.

Yurt d???nda da etkin bir yay?nc? olan Kurumumuz 2004 y?l?nda (ABU) Asya-Pasifik Yay?n Birli?i, Asiavision sözle?mesini imzalad?.

01.11.2008’de Türkiye’nin ilk ve tek yerli çocuk kanal? olma özelli?i ile TRT Çocuk yay?n hayat?na ba?larken, 01.01.2009’da farkl? dil ve lehçelerde yay?n yapan ilk kanal TRT 6 Kürtçe yay?na ba?lad?. Kanal?n ad?, 2015 y?l?nda TRT Kurdî olarak de?i?ti.

20.11.2008’de hayata geçirilen www.trtvotworld.com, 31 dilde haber yay?n? ile yeni medya hizmet ortam?ndaki yay?nc?lar aras?nda dünyada 5. s?rada yer ald?. Bugün yay?n yap?lan bölgeyle ve bütün dünyayla ilgili s?cak geli?meler, uzmanlar?n görü?lerinin de yer ald??? kapsaml?, tarafs?z ve do?ru bir içerikle 41 dilde dünya kamuoyuna sunulmaktad?r.

  Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Ortado?u’dan Kafkaslara 27 ülke ve 13 muhtar cumhuriyette yakla??k 250 milyon nüfuslu bir co?rafyaya hitap edecek olan TRT Avaz, 21.03.2009’da yay?n hayat?na ba?layarak Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, K?rg?zca, Özbekçe ve Türkmence programlar? ile yay?n co?rafyas?ndaki bütün ülkelerin yer alaca?? ve her ülkeden izleyicinin kendinden bir ?eyler bulaca?? “ortak kanal” oldu.

  TRT Türk, 08.05.2009 tarihinde uluslararas? Türkçe haber ve kültür kanal? kimli?iyle yay?nlar?na ba?larken, ayn? y?l test yay?nlar?na ba?layan TRT ANADOLU ise TRT ile Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birli?i'nin ortakla?a yay?n yapaca?? kanal olarak öngörüldü. TRT Anadolu, 2012 y?l? Ramazan ay?nda, 24 saat kesintisiz yay?n yapan TRT Diyanet kanal?na dönü?tü. 16 Kas?m 2009'da yay?na ba?layan TRT Müzik, Türk Müzi?i a??rl?kl? olmakla birlikte geçmi?ten günümüze yerli ve yabanc? müzik yay?nlar?yla, Türkiye'nin ve dünyan?n müzi?ini TRT fark?yla ekrana ta??d?.

  "Tan?k Olmaya Haz?r m?s?n?z?" slogan?yla 17 Ekim 2009'da yay?na ba?layan TRT Belgesel Kanal? Türkiye'yi; ?ngilizce, Almanca, Frans?zca, Rusça ve Türkçe ile be? farkl? dilde dünyaya tan?tmaktad?r.

  2009'da ayr?ca Radyo 6, TRT Na?me, TRT Ankara Kent Radyosu, TRT Türkü ile TRT Avrupa FM radyolar? yay?na ba?lad?.

  TRT, Avrupa ve dünyan?n önde gelen haber kanallar?ndan Euronews ile i?birli?ine imza atarak Euronews'in büyük ortaklar? aras?na girdi ve Euronews haber kanal? Ocak 2010'da 9. dil olarak Türkçe yay?na ba?lad?.

  18 Mart 2010 tarihinde TRT Haber kanal? yay?n hayat?na ba?larken, Arapça yay?n yapan TRT –“ETTÜRK?YYE” Kanal?, Arap ülkelerinde en çok seyredilen kanal olmay? hedefleyerek 4 Nisan 2010 tarihinde yay?na ba?lad?. Kanal, 2015 y?l?nda TRT-El Arabia ismini ald?.

  Yay?nc?l?k kalitesinde gelinen en üst nokta olan HD yay?n? yapan TRT HD kanal?, a??rl?kl? olarak spor, belgesel ile sinemaya yer veriyor.

  A?ustos 2010 tarihinde yay?na ba?layan TRT Spor, ulusal ve uluslararas? tüm spor müsabakalar?n? ve organizasyonlar? canl? ya da banttan ekran?na ta??rken, sporun her dal?na ayr? önem veriyor.

  Ocak 2011 tarihinde yay?na ba?layan TRT Okul ise çe?itli ya? gruplar?na yönelik haz?rlanan e?itim ve kültür programlar?yla bir teknoloji ve e?itim kanal?.

  10.12.2012 tarihinde aç?lan TRT Yay?nc?l?k Tarihi Müzesi, 31.01.2014 tarihinde, TRT’nin kurulu?unun 50. y?l? kutlamalar? kapsam?nda haz?rlanan bir müze vagonla 20 ili kapsayan bir yolculu?a ç?kt?.

  18.05.2015’te test yay?nlar?na ba?layan, ?ngilizce yay?n yapan TRT World, 29.10.2015 tarihinde yay?na geçerek, Türkiye’nin dünya çap?nda önemli bir markas? oldu.
  
  04.10.2015 Türkiye ve Avrupa’da ilk kez bir futbol maç? (Fenerbahçe-Ajax) TRT 4K kanal?nda yay?nland?.

  2015 y?l?nda ?stanbul’da düzenlenen 52. ABU Genel Kurul Toplant?s?’nda TRT Genel Müdürü, oy birli?iyle ABU Ba?kan Yard?mc?l???’na seçilirken ayn? y?l, Astana-Kazakistan, Londra-?ngiltere ve Üsküp-Makedonya temsilcilikleri aç?ld?. 2016 y?l?nda ise TRT, Akdeniz Görsel ??itsel Daimi Konferans?’nda (COPEAM) yönetim kurulu üyesi ve ba?kan yard?mc?s? oldu.

  1987’den bu yana yay?n?n? devam eden TeleV?ZYON Dergisi’ne, 2015 y?l?nda Radyovizyon, Bir Dünya Müzik ve hakemli bir dergi olan TRT Akademi Dergileri eklendi.

  TRT, bugün 14 televizyon kanal?, 14 radyo kanal?, trt.net.tr ve 41 dilde haz?rlanan www.trtvotworld.com web siteleri, 5 bas?l? dergisiyle Türkiye ve dünyaya yay?n yapmaktad?r.

  Kamu yay?nc?l??? sorumlulu?u ile hareket eden TRT; ülkemizin kültür, sanat ve e?itimine önemli destek sa?larken, an?nda ve güvenilir habercili?in adresi olarak, farkl? dillerde yapt??? uluslararas? yay?nlar?yla da Türkiye’nin gücünü, sesini tüm dünyaya yans?tmaya devam ediyor.

 

任何app棋牌都能破解