Benim Ad?m Melek banner
sampiyon banner
TRT E-Bandrol banner
Amatör Koro S?nav Sonuçlar?_2019 banner


/
X

S?k?a Sorulan Sorular

TRT Yay?nc?l?k Tarihi Müzesi ziyaret talepleri için 0 312 463 2838 numaral? telefon aranarak randevu al?nmas? gerekmektedir.
Bir eserin TRT programlar?nda yer alabilmesi için öncelikle denetime gönderilmesi ve yay?nlanabilir nitelikte bulunmas? gerekir.

Repertuar denetimi için : Bir dilekçe ekinde eserin notalar? ile sözleri, üzerlerinde (söz-müzik) eser sahiplerinin adlar? belirtilerek,

 

CD Denetimi için : Bir dilekçe ekinde ses CD’si, sözleri yaz?l? olarak ve söz-müzik-düzenleme-icrac? adlar? belirtilerek;

Müzik Dairesi Ba?kanl???

TRT Sitesi 9.Kat A Blok

Or-An ANKARA

adresine gönderilir.

Daha geni? bilgi için bestecilerin repertuar kurullar?na ba?vurma yöntemleri sayfas?ndaki dökümanlar? inceleyebilirsiniz.

Yay?nlar?m?zda kullan?lan ve hiçbir meslek birli?ine üye olmayan ?ah?slara ait müzik eserlerinin kullan?m?yla ilgili olarak eser sahibi (kendisi ya da varisi) ba?vurdu?u takdirde sistemimizden kontrol edilerek hak edilen tutar, tip sözle?me kar??l??? eser hak sahibine ödenir. Eserin kullan?m?n?n takibi ve varsa hak edi? hesaplanmas? ile ilgili olarak Müzik Dairesi Ba?kanl??? Telif Haklar? ve Ço?alt?mdan Sorumlu Müdürlü?e ba?vuru yap?labilir. (Bilgi için: 0312 463 32 34)

Gerek Kamu ?hale Kanunu’nun 19. maddesi, gerekse 3(G) ?stisna Yönetmeli?imizin 17. maddesi kapsam?nda “Aç?k ?hale Usulü” ile ilan edilmek üzere gerçekle?tirmekte oldu?umuz tüm ihalelerimize; Kamu ?hale Bülteninin yan? s?ra web adresimizin ?haleler ba?l?kl? bölümünden ula?abilirsiniz.

Kurumumuz reklam hizmetleri Reklam Tasar?m Tan?t?m Dairesi Ba?kanl??? taraf?ndan yürütülmektedir.
Yap?mc?lar?n, Televizyon Dairesi Ba?kanl??? veya Kanal Koordinatörlüklerinden temin edecekleri formda belirtilen gerekli bilgi ve belgelerle birlikte resmi ba?vuruda bulunmalar? gerekmektedir.
TRT Radyolar?nca haz?rlanan seyircili programlara/konserlere ait yer ve zaman bilgileri Kurumumuz internet sitesinin radyo sayfalar?nda duyurulmaktad?r.

Arzu eden dinleyicilerimizin kat?l?m?ndan onur duyar?z.

TRT Ar?iv Dairesi Ba?kanl???na dilekçe, faks ve e-mail ile talep yap?l?r. Talep edilen ürünün süresi, içeri?i, telif durumu ile hangi formatta ne amaçla kullan?laca?? sat?? usul, esas ve yönetmeli?ince düzenlenir. Ücret listesine göre hesap edilen tutar, Vak?fbank’?n 840 ?ube kodlu TRT ödeme bürosu 00158007293588437 nolu hesaba yat?r?ld?ktan sonra taahhütname fakslan?r / gönderilir.

Banka dekontu ve taahhütname imzalan?p kuruma intikal ettirildikten sonra, gerekli kurgu ve aktarma i?lemleri yap?larak, istenilen formatta haz?rlanan ürün( elden veya kargo ile) talep sahibine ula?t?r?l?r.

Ürün Talebi için gerekli irtibat numaralar?;
Bilgi edinmek için telefon numaralar?
( 0312- 4916211 )
(0312- 4633516 )
( 0312- 4633547)
( 0312-4633548 )
Faks : ( 0312- 4633507 )
e-mail : [email protected]

Ürün için ücret yat?r?lacak banka ?ubesi:
Vak?fbank TRT ödeme bürosu
?ube Kodu : 840
Hesap No : 00158007293588437
Çal??malar?n? Kurumumuz bünyesinde amatör olarak sürdüren Çocuk ve Gençlik Korolar?na eleman ihtiyac? olmas? halinde Eylül-Ekim aylar?nda s?nav aç?l?r. Bu s?navlar Kurumumuz radyo ve televizyon kanallar?n?n yan? s?ra internet sitemizden de duyurulur.
Yaz Stajlar? :Kurumumuzca, her y?l üniversite ve meslek yüksekokullar?na yaz staj? kontenjanlar? ayr?lmakta ve bu kontenjanlar dahilinde okullar staj yapacak ö?rencilerin isimlerini ilgili birimlerimize bildirmektedir. Okul kontenjanlar?ndan faydalanamayan ö?rencilerin May?s ay? ortalar?na kadar kendi alanlar?n? ilgilendiren Kurumumuz ilgili birimlerine ?ahsen müracaat etmeleri halinde kontenjan göz önüne al?narak de?erlendirmeye tabi tutulmaktad?r.

Mesleki E?itim Stajlar? :Kurumumuzca, her y?l 3308 say?l? Mesleki E?itim Kanunu çerçevesinde teknik ve meslek lisesi ö?rencileri için ?l Milli E?itim Müdürlüklerine mesleki e?itim kontenjanlar? bildirilmekte ve bu kontenjanlar?n okullara da??l?m? ?l Milli E?itim Müdürlükleri taraf?ndan yap?lmaktad?r. Okul kontenjanlar?ndan faydalanamayan ö?rencilerin May?s ay?ndan sonra kendi alanlar?n? ilgilendiren Kurumumuz ilgili birimlerine ?ahsen müracaat etmeleri halinde kontenjan durumu göz önüne al?narak ayr?ca de?erlendirmeye tabi tutulmaktad?r.

Kurumumuz personel ihtiyac?n?n kar??lanmas? amac?yla zaman zaman s?navlar aç?lmakta ve bu s?navlar TRT televizyon ve radyo kanallar?yla internet sitesi ve gazetelerde ilan edilmektedir. Söz konusu s?navlara kat?labilmek için; Ba?vuruda bulunulacak kadro için s?nav ilan?nda belirtilen taban puan?n üzerinden KPSS puan? alm?? olmak, ayr?ca s?nav ilan?nda belirtilen di?er ?artlara sahip olmak gerekmektedir. S?nav ilan?nda belirtilen ?artlar? ta??yan adaylar aras?ndan Kurumumuzda yap?lacak s?navlarda ba?ar?l? olan adaylar?n atamalar? yap?lmaktad?r.
Yay?nlanmas? istenilen programlar?n ayr?nt?l? proje ve bütçe dökümü ile birlikte, ulusal radyo kanallar?m?z için Ankara Radyosu Müdürlü?ü, ?stanbul Radyosu Müdürlü?ü ve ?zmir Radyosu Müdürlü?üne, bölgesel radyo kanallar?m?z için ise Antalya, Çukurova, Diyarbak?r, Erzurum ve Trabzon Müdürlüklerinin radyo birimlerine müracaat edilebilece?i gibi do?rudan Radyo Dairesi Ba?kanl???na da ba?vurulabilir.
TRT televizyonlar?n?n haftal?k yay?n ak??lar? ve program tan?t?mlar? Kurumumuzun internet sitesinin (www.kxnetv.icu) televizyon sayfalar?nda yer almaktad?r. Yay?n ak??lar? kanallara ve kategoriye göre çok seçenekli s?n?fland?r?lm??t?r. Televizyon kanallar? yay?n ak??lar?na k?sa yoldan ula?mak için edres; TRT YAYIN AKI?I
TRT radyolar?n?n haftal?k yay?n ak??lar? ve program tan?t?mlar? Kurumumuzun internet sitesinin radyo sayfalar?nda yer almaktad?r. Ayr?ca talep eden ve Radyo Dairesi Ba?kanl???'na müracaat eden Bas?n Yay?n Kurumlar?na, radyolar?m?z?n ayl?k yay?n ak??lar?n? ve verici bilgilerini içeren kitapç?k gönderilebilir.
[email protected]

[email protected] adreslerine,
0312 463 36 91 nolu telefon ve 0312 463 36 37 nolu faks cihazlar?na bildirilebilir.

TRT radyo ve televizyon yay?n frekans bilgilerine www.kxnetv.icu adresinden ula?abilirsiniz.
TRT Marketler hakk?nda ayr?nt?l? bilgiye ve sat??a sunulan ürünler listesine Kurumumuz internet adresindeki (www.kxnetv.icu) Kurumsal linkinden ula?abilirsiniz.

Yap?m? ve yay?n? Kurumumuz taraf?ndan gerçekle?tirilen sesli ve görüntülü yap?mlar Kaset, Kitap, CD, VCD, DVD, hediyelik e?ya vb. haline getirerek sat??a sunulmu?tur. TRT Market ürünlerimizin sat?? ?ekli a?a??da belirtilmi?tir;
a) Elden Sat??, ?stanbul, ?zmir, Antalya, Trabzon, Erzurum, Diyarbak?r, Mersin ?l Müdürlüklerinde bulunan TRT Marketler ile Ankara Radyosu ve Genel Müdürlükte bulunan TRT Market olmak üzere toplam 9 noktadan yap?lmaktad?r.
b) Posta ile Sat??, Posta ile sat?? fiyat?n? a?a??daki banka hesap numaralar?ndan birine yat?rd?ktan sonra banka dekontunun üzerine aç?k adresiniz ve size ula?abilece?imiz telefon numaran?z ile birlikte talep etti?iniz ürün ad?n? okunakl? bir ?ekilde yazd?ktan sonra a?a??da belirtilen faks numaras?na göndererek ürününüzü adresinizden teslim alabilirsiniz.
c) Ulus Müzik Taraf?ndan Yap?lan Sat??, TRT Marketlerde sat??ta bulunan ürünleri (Kitap, CD, DVD) Ulus Müzik taraf?ndan Türkiye çap?na da??t?m? sa?lanan müzik marketlerinden, kitabevlerinden ve perakende sat?? noktalar?ndan temin edebilirsiniz.

Banka Hesap Numaralar?
T.?? Bankas? TRT ?ubesi : 4275-33743
?BAN NO : TR66 0006 4000 0014 2750 0337 43
T.C. Ziraat Bankas? TRT Bürosu : 1505-37463711-5001
?BAN NO : TR38 0001 0015 0537 4637 1150 01
Döviz Hesab?
T.?? Bankas? Ba?kent ?ubesi : 4299-2196 904
?BAN KOD : TR 58 0006-4000 0024 2992 1969 04

 

TRT Merkez Market ?leti?im
Adres :TRT Genel Müdürlü?ü Muhasebe ve Finansman Dairesi Ba?kanl???
1.Kat B-Blok Oda No:115 TRT Sitesi OR-AN/ANKARA
Tel : 0312 463 41 48 - 463 41 49
Faks : 0312 463 40 54
TRT Marketler Telefon Numaralar?
0312 463 28 40
0312 463 28 47
任何app棋牌都能破解