Benim Ad?m Melek banner
sampiyon banner
TRT E-Bandrol banner
Amatör Koro S?nav Sonuçlar?_2019 banner


/
X

G?revlerimiz


2954 say?l? Türkiye Radyo Televizyon Kanununun 9. maddesine göre Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun görevleri ?unlard?r:

a) (De?i?ik : 12/1/1989 - 3517/6 md.; ?ptal: Ana. Mah.nin 18/5/1990 tarih ve E. 1989/9, K. 1990/8 say?l? Karar?yla.; Yeniden düzenleme: 6/7/1999-4397/2 md.) Radyo ve televizyon yay?nlar? yapmak ve bu amaçla radyo ve televizyon verici istasyonlar?, program iletim sistemleri ve stüdyo tesisleri kurmak, geli?tirmek, radyo ve televizyon yay?nlar? alan?nda ek gelir temin edecek düzenlemeler yapmak ve faaliyette bulunmak,

b) Radyo ve televizyon yay?nlar? için haber toplama ve program yay?n ve yap?m? maksatlar?yla gerekli birimleri olu?turmak,

c) (De?i?ik: 11/6/2008-5767/2 md.) Bu Kanun çerçevesinde; Türkiye s?n?rlar? içinde yay?n yapan yerel, bölgesel, ulusal radyo ve televizyon kurum ve kurulu?lar? ile sözle?me, anla?ma ve protokoller imza etmek; ayr?ca Ba?bakanl???n onay?n? alarak gerekti?inde uluslararas? radyo ve televizyon kurum ve kurulu?lar? ile anla?ma, sözle?me ve protokoller imza etmek,

d) (...)(3) Tesislerde kullan?lacak alet ve cihazlar ile ilgili ara?t?rmalar yapmak veya yapt?rmak, bunlar?n onar?m ve bak?mlar?n? yapmak veya yapt?rmak ve gerekli hallerde i?letme için zorunlu olan alet ve cihazlar? imal etmek veya ettirmek,

e) Yurt içine yap?lacak; haber, kültür, bilim, sanat, e?lence ve benzeri türlerde e?itici, ayd?nlat?c? ve e?lendirici nitelikte her türlü yay?nlarla

1. Atatürk ilke ve ink?laplar?n?n kökle?mesine, Türkiye Cumhuriyetinin ça?da? uygarl?k düzeyinin üstüne ç?kmas?n? öngören milli hedeflerin gerçekle?mesine,

2. Devletin varl?k ve ba??ms?zl???n?n, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlü?ünün, toplumun huzurunun, milli dayan??ma ve adalet anlay??? içinde, insan haklar?na sayg?l? ve Atatürk Milliyetçili?ine dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerinin korunmas?na ve güçlendirilmesine,

3. Milli e?itim ve milli kültürün geli?tirilmesine,

4. Devletin milli güvenlik siyasetinin, milli ve ekonomik menfaatlerinin korunmas?na,

5. Kamuoyunun Anayasa ilkeleri do?rultusunda serbestçe ve sa?l?kl? bir ?ekilde olu?mas?na, yard?mc? olmak.

f) Yurt d???na yap?lacak yay?nlarla:

1. Devletin her alanda tan?t?lmas?na,

2. Yurt d???nda bulunan Türk vatanda?lar?n?n Türkiye Cumhuriyeti ile ili?kilerinin sürdürülmesine yard?mc? olmak.

任何app棋牌都能破解