Benim Ad?m Melek banner
sampiyon banner
TRT E-Bandrol banner
Amatör Koro S?nav Sonuçlar?_2019 banner


/
X

ET?K KURULU

  Etik Kurulu Ba?kan ve Üyeleri
  Etik Komisyonlar?, 5176 say?l? Kanun kapsam?ndaki kamu kurum ve kurulu?lar? ile kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?nda, üst yöneticinin görevlendirmesi ile bir üst yönetici yard?mc?s?n?n ba?kanl???nda (Bakanl?k ve müste?arl?klarda Müste?ar Yard?mc?s?, müstakil kurum/kurulu?larda, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ve kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?nda Ba?kan Yard?mc?s?, müstakil genel müdürlüklerde Genel Müdür Yard?mc?s?, illerde Vali Yard?mc?s?, belediyelerde Belediye Ba?kan Yard?mc?s?, ilçelerde Kaymakam gibi) di?er ilgili birimlerden (Tefti? / Denetim Kurulu Ba?kanl???, ?ç Denetim Birimi Ba?kanl???, Personel / ?nsan Kaynaklar? Dairesi Ba?kanl???, E?itim Dairesi Ba?kanl???, Strateji Geli?tirme Dairesi Ba?kanl??? v.d.) üyelerin görevlendirilmesiyle te?ekkül ettirilir.

  Bu ba?lamda, TRT Kurumu Etik Kurulu Ba?kan ve Üyeleri:
  Üye: Maruf OKUYAN (0312 463 21 90)
  Üye: Ahmet AKÇAKAYA (0312 463 22 30)
  任何app棋牌都能破解